• Sản phẩm

    Chúng tôi triển khai business trên 2 mảng B2B, B2C. Với những sản phẩm thuộc về B2B, vì lý do của Partner những nội dung được trình bày ở đây có thể sẽ bị nhiều giới hạn. Còn những sản phẩm về B2C, trên nguyên tắc là sản phẩm của chính công ty nên mọi thông tin sẽ được trình bày rõ ràng nhất.


    Smartphone Apps

    Phát triển Web site

    Quản lý server

    Triển khai Global IT