• Giới thiệu công ty Cominit

  Công ty COMINIT là, Corporate(Công ty)hòa hợp giữa Mind(Tấm lòng, nhiệt huyết)và IT(Kỹ thuật).
  Công ty COMINIT sẽ phát triển và cung cấp những service IT làm cho người sử dụng trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Tức là chúng tôi làm việc theo slogan [Making people happier with IT].


  Lịch sử công ty

  Giới thiệu thành viên

  Triết học kinh doanh

  Thông tin công ty

  Nội dung công việc