2012-09-07

    Xây dựng nền tảng Global IT

     

    Xây dựng nền tảng để triển khai Global IT. 4/2012 thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Cominit tại thành phố Đà Nẵng. Sau đó đã vào tháng 5 cùng năm, đã thành lập công ty cổ phần Comit bên Nhật bản.

    Ngay từ đầu, chúng tôi đã xây dựng nền tảng phát triển business cả 2 hướng là B2B và B2C. Nhanh chóng triển khai business IT theo đúng slogan mà công ty đề ra: "Making people happier with IT"

    Dưới đây là 1 vài hình ảnh công ty Cominit ở Đà Nẵng.